SİGORTACILIK HİZMETİ ALINACAKTIR

Tarih: 01.11.2018

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(KARAMAN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

 

KARAMAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI ENVANTERİNE KAYITLI 70 ARACIN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK ( TRAFİK )SİGORTASI HİZMET İŞİ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                         : 2018/537755

1-İdarenin

a) Adı         :İl Jandarma Komutanlığı (Karaman) İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı

b) Adres_ : İl Jandarma Komutanlığı Kurderesi Köyü yolu Üzeri  18 70100 KARAMAN MERKEZ/KARAMAN

c) Telefon ve faks numarası : 3382129500 - 3382143505

ç) Elektronik Posta Adresi : [email protected]

d) İhale dokümanının görülebileceği adres:Karaman İl Jandarma Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı

e) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza olarak indirileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu işin/alımını :

a) Adı: KARAMAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI ENVANTERİNDE BULUNAN 70 ARACIN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK               ( TRAFİK )SİGORTASI HİZMET ALIMI İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı   : SİGORTA ETTİRİLECEK ARAÇ LİSTESİNDE BELİRTİLMİŞTİR. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı yer                 : KARAMAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI KURTDERESİ KÖYÜ YOLU ÜZERİ 18 70100 - KARAMAN MERKEZ / KARAMAN

ç) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 365 (üç yüz altmış beş) gündür

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 13.11.2018 - 14:00

b) e-anahtar gönderme zaman aralığı: 13.11.2018 14:00 - 13.11.2018 17:00

c) e-tekliflerin açılacağı tarih ve saat : 13.11.2018 - 17:00

ç) İhale komisyonunun toplantı yeri(e- tekliflerin açılacağı adares): Karaman İl Jandarma Komutanlığı

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için e-teklifleri kapsamında standart forma uygun teklif mektubu ve eklerini sunmaları ve geçici teminat ile ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerini karşılayan belgelerine ilişkin bilgileri teklif mektubu ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtmeleri gerekir.

4.1.1.3. . İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekli ana sigorta şirketi ise, teklifi ile birlikte zorunlu mali sorumluluk sigortası yapmaya yetkili ve türkiye sigorta ve reasürans şirketleri birliği üyesi olduğunu gösteren belgeleri ihale komisyon başkanlığına sunacaktır. İstekli yetkili acenta ise acentası bulunduğu ana sigorta şirketi ile imzalamış olduğu acenta sözleşmesini ve ana sigorta şirketinin zorunlu mali sorumluluk sigortası yapmaya yetkilive türkiye sigorta ve reasürans şirketleri birliği üyesi olduğunu gösteren belgeleri ihale komisyon başkanlığına sunacaktır.

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerine ilişkin bilgileri;

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriterler belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi ve indirilmesi: İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 

8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda beyan usulü ile hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. e-anahtarlar; ihale tarih ve saatinden sonra, e-tekliflerin açılacağı tarih ve saate kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 

9. İstekliler tekliflerini, hizmet/mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir hizmet/mal kalemi miktarı ile bu hizmet/mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan bankalardan alınacak ve mektuba banka tarafından verilen ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunda belirtilecektir. 

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüzelli) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Bu ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayacak ve ihale teklif fiyatı en düşük geçerli teklif sahibi istekli üzerinde bırakılarak sonuçlandırılacaktır.