Karaman İl Sağlık Müdürlüğü (23.11.2018)

Tarih: 27.11.2018

KARAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZIN

 

S.

No

İL/MAH. /KÖY

MEVKİİ

CİNSİ

ADA /

PARSEL

NO

YÜZÖLÇÜMÜ (M2)

KİRAYA VERİLECEK ALAN

KİRALAMA AMACI ve SÜRESİ

TAHMİNİ BEDEL (TL)

( İLK YIL )

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI

(TL)

İHALE GÜN ve SAATİ

1

Karaman /

Kırbağı Mah

Çukurbağ

Mevkii

Arsa

 3911/7

99.865,44 m2

277,00 m2

Karaman Devlet Hastanesi Kantin/Kafeterya İşletmeciliği Yeri - 3 Yıl

332.400,00TL

33.240,00 TL

05/12/2018

Çarşamba  Günü

14:00

 1. Yukarıda özelliği belirtilen taşınmazın kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Karaman İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası İhale Salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

İhaleye ilişkin şartnameler mesai saatleri içerisinde İdaremizde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz olmak, anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmak şarttır İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

 • Geçici Teminat Makbuzunu; (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat, Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır) yatırmış olduğu geçici teminat makbuzunu Banka teyit yazısı ile birlikte (Nakit kesin teminatlar, İl Sağlık Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Karaman Merkez Şubesinde bulunan TR 25 0001 0001 7735 7050 25 - 5001  IBAN nolu hesabına, ihale adı ve geçici teminat ibaresi belirtilerek yatırılacaktır)
 • Son altı ay içerisinde düzenlenmiş olan kanuni ikametgah belgesi,
 • Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
 • Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı fotokopilerini (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) Ayrıca; gerçek kişiler adına vekaleten katılacak kişiler için temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza beyannamesi ve vekâletnameyi sunacaklardır.
 •  Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri ve Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve vekâletnameyi ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri,
 • Kamu tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi,
 • İhaleye katılacak olan gerçek kişilerin son 3 (üç) ay içerisinde alınmış adli sicil kayıt belgesini,
 •  Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesi ne göre uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.
 • Firmaların kantin veya kafeterya işletmeciliği iş alanlarında en az iki yıl süreli faaliyette bulunduklarını belirtir resmi makamlarca veya meslek odalarınca düzenlenmiş ıslak imzalı belgeyi ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.
 1. İhaleye katılacakların şartnameyi satın almaları zorunludur. Şartname bedeli 100,00 TL olup, şartnameyi almak isteyenlerin bu bedeli Karaman Sağlık Müdürlüğünün hizmet binasındaki veznesine ya da Karaman İl Sağlık Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Karaman Merkez Şubesi TR 25 0001 0001 7735 7050 25 - 5001  IBAN nolu hesabına yatırmaları ve yatırıldığına dair makbuz ile dokümanı idareden satın almaları gerekmektedir.
 2. Yapılacak olan bu kiralama ihalesinde oluşacak yıllık kira bedeli üzerinden  %18 KDV, damga vergisi ve karar pulu bedeli hesaplanarak ayrıca alınacaktır. Bu nedenle ihaleye katılacak istekliler KDV(Katma Değer Vergisi), damga vergisi ve karar pulu bedeli hariç ihalede tekliflerini vereceklerdir.
 3. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 4. İhale bilgileri Türkiye genelinde http://karaman.ism.saglik.gov.tr/  adresinden görülebilir.
 5. İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.